Υπηρεσίες

Το γραφείο αναλαμβάνει όλο το φάσμα της Συμβολαιογραφικής ύλης.

Δεδομένου ότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι δημόσιο έγγραφο, που παράγει πλήρη απόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και υπό προυποθέσεις, και εκτελεστότητα, είναι εφικτόν να καταρτισθούν ενώπιον συμβολαιογράφου και πράξεις, για τις οποίες το συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό, αλλά τα μέρη επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτές αυξημένη βαρύτητα.

Ενδεικτικά

Ι. Ακίνητα

Αγοραπωλησίες ακινήτων
Ανταλλαγές Ακινήτων
Διανομές Ακινήτων
Δωρεές
Γονικές παροχές
Αποδοχές κληρονομίας


ΙΙ. Εταιρίες

Σύσταση εταιριών μέσω της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ» [Υ.Μ.Σ.]
Τροποποιήσεις – Κωδικοποιήσεις καταστατικών
Συγχωνεύσεις – μετατροπές -λύσεις εταιριών
Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις Α.Ε. – Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε.
Η σύσταση ανωνύμου εταιρίας (Α.Ε.) γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Επίσης, συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται, τόσο για τη σύσταση των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), όσο και για την τροποποίηση του Καταστατικού τους.


III. Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου

Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
Δημόσιες διαθήκες (σύνταξη – ανάκληση)
Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης ιδιόγραφης – μυστικής διαθήκης
Έκθεση αποσφράγισης – απογραφής κληρονομιαίας περιουσίας
Πράξεις απογραφής κληρονομιάς σε περίπτωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής)
Πράξεις απογραφής θυρίδας
Υποθέσεις Οικογενειακού δίκαιου
Κατάρτιση συμφώνων συμβίωσης
Σύνταξη πράξεων εκούσιας αναγνώρισης τέκνου
Σύνταξη πράξεων για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Σύνταξη πράξεων ανάθεσης κηδεμονίας
Συμβάσεις κοινοκτημοσύνης
Πληρεξούσια
Σύνταξη πράξεων ανάθεσης ή ανάκλησης πληρεξουσιότητα, με τις οποίες χορηγείται στον αντιπρόσωπο εξουσία διενέργειας πράξεων που καταρτίζονται στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου


Σύσταση ιδρυμάτων

Τα ιδρύματα στο ελληνικό δίκαιο συστήνονται με συμβολαιογραφική πράξη. Η πράξη αυτή μπορεί να είναι είτε εν ζωή δικαιοπραξία (δηλαδή συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως ιδρύματος) είτε αιτία θανάτου, με δημόσια διαθήκη (η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου).


Κατάρτιση συμβάσεων

Μισθωτήρια συμβόλαια (τα μισθωτήρια καταρτίζονται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης υπερβαίνει τα 20 έτη)
Νέες μορφές συμβάσεων (leasing)
Συμβάσεις μεταβίβασης περιουσίας – 367 Α.Κ.
Σύσταση χρησιδανείου (ακινήτου – κινητών)
Πράξεις αναγνώρισης – αναδοχής – άφεσης χρέους
Σύσταση ισόβιας προσόδου
Ένορκες Βεβαιώσεις
Ένορκες βεβαιώσεις – δηλώσεις – καταθέσεις
Πράξεις κατάθεσης – θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου για την πρόσδοση βέβαιης χρονολογίας


Πλειστηριασμοί

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης όπως:
Πλειστηριασμοί (εκούσιοι – αναγκαστικοί)
Ναυτικά – αεροπορικά
Αγοραπωλησίες πλοίων – αεροσκαφών
Σύσταση ναυτικών εταιριών
Σύσταση ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
Πράξεις παραχώρησης – εξάλειψης ναυτικής υποθήκης
Συμβάσεις προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης
Πνευματική ιδιοκτησία
Πράξη κατάθεσης


Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας μας ΕπικοινωνίαΓράψτε μας το θέμα που σας ενδιαφέρει και ένα τηλέφωνο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.