ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ

Επικοινωνία

+30-210-9566607
stathesioannou@gmail.com, lokros@outlook.com


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Μεταφράσεις Επίσημων Διοικητικών και Δικαστικών Εγγράφων
 2. Επικυρώσεις Μεταφράσεων Επίσημων Διοικητικών και Δικαστικών Εγγράφων
 3. Διεκπεραίωση Επικυρώσεων Επίσημων Διοικητικών και ΔικαστικώνΕγγράφων με την Επισημείωση της Σφραγίδας της Σύμβασης της Χάγης – APOSTILE
 4. Σύνταξη και Φύλαξη έγγραφων συστατικών ή αποδεικτικών δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερόμενων Πολιτών και Εταιρειών, όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Νόμο, ή, όταν οι ενδιαφερόμενοι Πολίτες και Εταιρείες επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος Δημοσίου Εγγράφου – (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ)
 5. Θεώρηση Ιδιωτικών εγγράφων για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για την θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη – (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ).
 6. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής που τίθεται ενώπιον της Συνεργαζόμενης Συμβολαιογράφου ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την επισυναπτόμενη Συμβολαιογραφική Πράξη.
 7. Συμβολαιογραφική Αρχειοθέτηση των Επικυρωμένων Μεταφράσεων των Επίσημων Διοικητικών και Δικαστικών Εγγράφων διαμέσου της Συνεργαζόμενης Συμβολαιογράφου Κυρίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ.
 8. Παράδοση του Φακέλου των Επίσημων Μεταφράσεων των Διοικητικών και Δικαστικών Εγγράφων στην οικία των Πελατών, ή, στην Επαγγελματική έδρα των ενδιαφερόμενων Εταιρειών, σε σύντομο χρονικό διάστημα που εξυπηρετεί τους Πελάτες, διαμέσου Εταιρείας Ταχυμεταφορών – COURIER, ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 1. Αγγλική
 2. Λετονική
 3. Ρουμανική
 4. Αλβανική
 5. Λιθουανική
 6. Ρωσική
 7. Βουλγαρική
 8. Μαλτεζική
 9. Σερβοκροατική
 10. Γαλλική
 11. Νορβηγική
 12. Σλαβομακεδονική
 13. Γερμανική
 14. Ολλανδική
 15. Σλοβακική
 16. Δανική
 17. Ουγγρική
 18. Σλοβενική
 19. Εσθονική
 20. Ουκρανική
 21. Σουηδική
 22. Ισλανδική
 23. Πολωνική
 24. Τουρκική
 25. Ισπανική
 26. Πορτογαλική
 27. Τσεχική
 28. Ιταλική
 29. Λευκορωσική
 30. Φινλανδική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ, ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ,
 2. Βεβαιώσεις Δήμων,
 3. Διπλώματα οδήγησης,
 4. Διαβατήρια,
 5. Ιατρικές αποδείξεις χωρίς Ιατρικούς όρους,
 6. Αδειες παραμονής,
 7. Κλήσεις μαρτύρων,
 8. Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE),
 9. Προσωπικά έγγραφα – Ιδιωτικές Επιστολές.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία – διπλώματα),
 2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων – βεβαιώσεις σπουδών,
 3. Πιστοποιητικά (Ιατρικά – Στρατολογικά),
 4. Εθιμοτυπικές επιστολές,
 5. Φορολογικές δηλώσεις,
 6. Τιμολόγια – αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
 7. Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης),
 8. Ποινικά Μητρώα με περιεχόμενο,
 9. Ιατρικές αποδείξεις με Ιατρικούς όρους,
 10. Αδειες εργασίας – διδασκαλίας,
 11. Συστατικές επιστολές,
 12. Υπεύθυνες δηλώσεις,
 13. Βιογραφικό σημείωμα απλό,
 14. Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον Τύπο,
 15. Απλή αλληλογραφία Ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών με Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις,
 2. Δικαστικές αποφάσεις – Πληρεξούσια – Πρακτικά δικαστηρίων,
 3. Καταστατικά Εταιρειών – Σωματείων,
 4. Εγγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους,
 5. Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών,
 6. Ισολογισμοί Εταιρειών,
 7. Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως,
 8. Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον τύπο (όταν υπάρχουν ορολογίες),
 9. Εγγραφα διαθηκών,
 10. Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία,
 11. Αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας,
 12. Κείμενα με δικτυακούς τύπους,
 13. Ομιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων,
 14. Σύνθετη αλληλογραφία Ελληνικών Δημόσιων υπηρεσιών με Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,
 15. Εκθέσεις και αναφορές, από και προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,
 16. Κείμενα Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
 17. Εγγραφα πολιτικής σημασίας (επικοινωνίες, ομιλίες κ.λ.π.),
 18. Εγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κ.λ.π.),
 19. Εγγραφα που αφορούν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
 20. Εγχειρίδια (πολιτικών δράσεων, ενημέρωσης κ.λ.π.),
 21. Πάσης Φύσεως Ναυτιλιακά έγγραφα, όπως (π.χ. Ναυλοσύμφωνα, Συμβόλαια που σχετίζονται με Ναυτασφαλίσεις κ.λ.π.).

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Χειρόγραφες Ιατρικές εκθέσεις,
 2. Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις – πληρεξούσια – πρακτικά δικαστηρίων,
 3. Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων,
 4. Χειρόγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους,
 5. Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων,
 6. Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα – ανεπίσημα γράμματα,
 7. Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα (με ορολογίες),
 8. Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας,
 9. Χειρόγραφες διαθήκες,
 10. Χειρόγραφες εκθέσεις αυτοψίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ

Επικοινωνία

+30-210-9566607
stathesioannou@gmail.com, lokros@outlook.com